Algemene Voorwaarden Bedrijven

Artikel 1 – Algemeen

 • Gebruiker van deze voorwaarden is Phyxsius, opgericht 05-07-2002 – KvK-nummer 05070966, gevestigd te Hardenberg aan de Markt 70, 7772 AE, tel. 0523-676895, tevens handelend onder de naam Trevento Promotie, Pitstop Reclame en DeTombstoneSpecialist.nl en hierna te noemen: Phyxsius.

Let op! Aangezien onze producten onder een “maat product” vallen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrij­ven als consumenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en of het verrichten van diensten, alsmede op leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke opdracht van de koper aan Phyxsius en door schriftelijke aanvaarding van de opdracht daarvan door Phyxsius.
 2. Alle orders, ook voor zover zij door agenten en/of andere tussenpersonen/wederverkopers zijn aangenomen binden Phyxsius eerst, nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering

 1. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven. De opgegeven termijnen zijn in geen enkel geval fatale termijnen. Bij overschrijding van een opgegeven termijn kan de koper te dier zake slechts vorderingen jegens Phyxsius instellen, nadat Phyxsius door de koper bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.
 2. Wanneer verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Phyxsius het recht, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Prijzen

 1. De door Phyxsius vrijblijvend opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW of andere overheidsheffingen en verzend- en administratiekosten. Het aanbod op de pagina ‘Specials’ zijn de prijzen incl. BTW en verzendkosten aangezien we hiermee ook de particuliere markt bedienen.
 2. Prijzen zijn zonder aftrek of korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de op­drachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

7.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft be­taald. Niettemin kan Phyxsius kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Phyxsius kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Phyxsius (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

7.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verreke­nen met een vordering op Phyxsius.

7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Phyxsius heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moe­ten worden. Ook heeft Phyxsius aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Phyxsius heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelij­ke kosten hoger zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Phyxsius is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Phyxsius kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan Phyxsius in ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het productieproces, oorlog – ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën, uitzonderlijke transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting.
 2. Phyxsius is niet aansprakelijk voor een onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken. Indien zaken worden besteld voor een specifiek doel, dan is Phyxsius niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij een ander gebruik dan voor dit doel, terwijl de opdrachtgever er voor in dient te staan dat de door hem opgegeven specificaties juist en volledig zijn. Ten aanzien van door opdrachtgever opgegeven specificaties draagt deze het volledige risico.
 3. Noch Phyxsius, noch personen die bij Phyxsius werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de koper aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 4. Phyxsius is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de koper of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 5. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welke hoofde ook jegens Phyxsius, vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Phyxsius kan aanwenden.

Artikel 9. Garantie

 1. Gedurende 30 dagen na aflevering na levering verleent Phyxsius aan de koper garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten.
 2. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 3. De garantie geldt niet:
  1. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  2. indien Phyxsius in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert;
  3. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  4. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven andere instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 4. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van opgedragen bewerking. Voor onderdelen welke Phyxsius niet zelf vervaardigd, verleent Phyxsius niet meer garantie dan 30 dagen na aflevering.
 5. Op bewerkte producten (bedrukking en/of borduring etc.) kunnen wij geen garantie verlenen. Wij doen ons uiterste best om alleen de beste kwaliteit te leveren, helaas hebben geen controle op het gebruik en reiniging van de geleverde producten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Phyxsius, totdat alle vorderingen van Phyxsius, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 3. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Phyxsius te bewaren en/of in gebruik te nemen.
 4. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Phyxsius gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die Phyxsius toekomen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. De koper is gehouden op het eerste verzoek van Phyxsius:
  1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- , ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. En op verzoek de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
  2. alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Phyxsius op wettelijk voorgeschreven wijze.
  3. de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Phyxsius op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 11. Reclames

 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op de koper. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, of dergelijke documenten als juist erkend.
 2. Reclames ten aanzien van geleverde goederen dienen binnen 8 dagen, na ontvangst schriftelijk bij Phyxsius te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door Phyxsius geleverde goederen worden deze geacht door de koper te zijn goedgekeurd.
 3. Zichtbare gebreken in aantallen/hoeveelheid dienen terstond na constatering,  door de koper bij Phyxsius schriftelijk te worden gemeld. Zichtbare gebreken, anders dan in aantallen/hoeveelheden dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij de koper te worden gemeld.
 4. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Phyxsius.
 5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
 6. Reclames geven de koper geen recht om betaling over het niet-betwiste deel van de vordering op te schorten.

Artikel 12. Toleratie in kleur

De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergege­ven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van de stof en de bedrukking na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortko­ming.

Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat en kleur zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van 5% toegestaan.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.

 

Je kunt bij ons veilig online betalen met